Aktivt miljöarbete
Uppdraget som skyddsombud innebär att aktivt driva dina arbetskamraters krav på en bra och säker arbetsmiljö. I detta arbete ingår att se till att arbetsgivaren följer lagar, avtal och föreskrifter som reglerar arbetsmiljöområdet. Regelbundna återkommande skyddsronder är en viktig arbetsuppgift.

Mandattid
Skyddsombud väljs av IF Metalls medlemmar på tre år.

Vem utser skyddsombud?
För att bli vald till skyddsombud måste kandidaten var medlem i Volvo Car Verkstadsklubb. Volvo Car Verkstadsklubb kan också utse skyddsombud.

Skyddsombudets namn och adress, e-post, skyddsområde och mandattid (normalt tre år) skriftligt meddelas till arbetsgivaren, med eventuell uppgift om vilket skyddsombud som ersätts. Skyddsombudet får inte sina lagliga befogenheter förrän arbetsgivaren har underrättats.
Det kan finnas flera än ett lokalt skyddsombud på ett arbetsställe beroende på hur det ser ut på arbetsplatsen med skiftarbete, flera avdelningar, omfattningen av skyddsområdena.Det blir snarare en fråga för diskussion och överenskommelse inom skyddskommittén. Det handlar om att som skyddsombud kunna delta i planering av nya eller ändrade lokaler, arbetsorganisation, arbetsprocesser, och så vidare.

Rättigheter
Som skyddsombud har du både rättigheter och skyldigheter att under arbetstid utföra de arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. I det ingår att ta del av alla de handlingar och upplysningar som berör skyddsområdet för att på bästa sätt ta tillvara dina arbetskamraters intressen. Om skyddsombudet anser att det finns brister i arbetsmiljön, skall du begära att arbetsgivaren sätter in åtgärder.

Arbetsgivaren är skyldig att svara omgående på en sådan begäran. Om arbetsgivaren inte åtgärdar bristerna inom rimlig tid eller ger skyddsombudet något annat tillfredsställande besked, kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket och begära ett föreläggande eller ett förbud. Läs mer om skyddsombudets uppgifter och befogenheter i arbetsmiljölagens kapitel 6 (SFS 1977:1160) och arbetstidslagens 19 a § (SFS 1982:673).

Genomför skyddsronder
Skyddsronder är till för att förhindra ohälsa och olycksfall i arbete samt att kontrollera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar.

Skyddsronderna ska genomföras regelbundet tillsammans med arbetsgivaren, hur ofta beror på riskerna i arbetsmiljön. Under en skyddsrond ska åtgärder föreslås och kontroll ske av att tidigare föreslagna åtgärder är vidtagna.  För att kunna följa upp och mäta förändringar är det viktigt att skyddsronderna protokollförs. Arbetsgivaren fyller i protokollet och skriver under. Som skyddsombud ska du ha en kopia av protokollet.

Skriv protokoll
Skyddsronden ska alltid protokollföras och arkiveras. Brister och krav som inte åtgärdas direkt förs över till åtgärdsplanen för att få en översikt över de skyddsronder som genomförts. Kopior på protokoll ska vid behov kunna lämnas till: arbetsledning, polis, åklagare, Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektion, Försäkringskassan och TFA-vållandeutredning eller som underlag vid lokal och central förhandling.

Informera arbetskamrater
Det är viktigt att du regelbundet informerar dina arbetskamrater när skyddsronder kommer att genomföras och om aktuella frågor som rör arbetsmiljön i arbetet. Som skyddsombud ska du även påminna om de rättigheter som lagar och avtal ger på arbetsmiljöområdet, till exempel om möjligheterna att föreslå förbättringar av arbetsmetoder, hjälpmedel, arbetsorganisation, material, kemi med mera.

Lyssna alltid på dina arbetskamrater och diskutera olika förslag och lösningar med dem. Kräv också deras aktiva medverkan i arbetsmiljöarbetet. Dessutom ska de andra skyddsombuden samt klubb- eller gruppstyrelser informeras om aktuella arbetsmiljöfrågor.

Skyddsombudsutbildning
Skyddsombudet behöver utbildning för att kunna fullfölja sitt uppdrag, bland annat för att förstå sin roll, andras roller och behovet av samverkan i arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöutbildningar består av flera olika utbildningsmoment. Vissa delar är grundläggande för alla i arbetsmiljöarbetet, medan andra kan betraktas som fördjupande perspektiv.

För att skapa en god arbetsmiljö behövs kunskaper. Kunskaperna kan inhämtas på många olika sätt – genom utbildningar, arbetet, självstudier och internet. Men ingen arbetsmiljökunskap är värd något förrän det kan användas och används i det sammanhang där människor arbetar. I arbetsmiljölagen är arbetsgivarens ansvar tydligt uttalat. Där anges också att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper och kompetens för att klara sina uppgifter i arbetsmiljöarbetet.

Kompetens är mer än att bara ha kunskaper om något. Det innebär dels att man har förmågan, det vill säga kan omsätta sina kunskaper i praktiken, och dels att man har en attityd som innebär att man är motiverad för uppgiften och vågar ta itu med den.

Samtliga skyddsombud inom Volvo Car verkstadsklubb skall genomgå följande utbildningar:

  • APV, Grundutbildning för skyddsombud
  • Facklig grundutbildning, VUFF
  • Jämställdhetsutbildning
  • Påbyggnadsutbildning för skyddsombud (utifrån behovet).
    Till exempel: Riskanalys, Skarpt läge, Grundutbildning för försäkringsinformatörer…