Om du råkar ut för olycka på arbetet

Det händer tyvärr att olyckan är framme och att man då skadar sig på arbetsplatsen. Det kan gälla allt ifrån en mindre skada till skador som tar flera månader att rehabilitera. Då är det vara skönt att man som medlem är försäkrad för sådana händelser.

För vad gäller försäkringen?
Försäkringen gäller olycksfall i arbetet, olycksfall på väg till och från arbetet (dock inte trafikskada) samt vissa arbetssjukdomar och smittande sjukdomar.

Vilken ersättning kan man få?
TFA innehåller en rad olika ersättningar, beroende på hur länge den anställda är sjukskriven och hur allvarlig skadan är:

Dag 1:
Ersättning för läkarvårdskostnader, medicin, skadade glasögon och liknande upp till 600 kronor, ersättes av arbetsgivaren. Därefter träder TFA-försäkringen in och ersätter resten av dina kostnader förutsatt att du varit sjukskriven minst femton dagar på grund av olycksfallet.

Vållandet är borta i olycksfallen. Inkomstförlust är 20%.

Dag 15:
Ersättning för förstörda kläder, hemhjälp och andra nödvändiga merkostnader, som uppstår på grund av skadan.

Dag 31:
Ersättning för sveda och värk. (Ersättningens storlek beräknas efter en särskild tabell för denna typen av ersättningar.)

Dag 91:
Ersättning för förlorad inkomst. (Från och med sjukdag 91 tar TFA över från AGS.) Förlorar man minst 20 procent av inkomsten, för att sjukpenningen är lägre än ens lön, får den man 10 procent av sin inkomst i ersättning från TFA.
Kan man få ersättning för invaliditet vid arbetsskada?
Har arbetsskadan medfört bestående invaliditet kan man få ersättning, genom TFA, för bland annat:

  • Invaliditet
  • Rehabiliteringskostnader
  • Framtida kostnader
  • ”Olägenheter i övrigt”

Den så kallade invaliditetstiden börjar när den akuta sjuktiden är över och arbetsskadan har medfört bestående fysiska och psykiska besvär, det vill säga medicinsk invaliditet.
Med medicinsk invaliditet menas att funktionsförmågan blivit bestående nedsatt, t.ex. genom amputation, begränsning av rörelseförmågan eller hörselskada. Medicinsk invaliditet anges som ett procenttal – en invaliditetsgrad.

Vilken ersättning får de efterlevande vid dödsfall?
Vid dödsfall lämnas alltid en ersättning, i form av ett engångsbelopp, på minst 25000 kronor till make, maka, registrerad partner eller sambo. Försäkringen ersätter även följande:

Begravningskostnader:
Försäkringen ersätter resterande begravningskostnader efter samordning med andra försäkringar.

Förlust av underhåll:
Make, maka, registrerad partner, sambo och barn kan ha rätt till ersättning för förlust av underhåll.

Psykiskt lidande:
Någon som stod den avlidne särskilt nära kan få ersättning för egen personskada. Det innebär att man kan få ersättning för psykiska besvär som dödsfallet har orsakat. Med någon som stod den avlidne särskilt nära menas i första hand make, maka, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar.

Tänk på:
Det kan vara svårt att veta vilka ersättningar man är berättigad till, hur man ansöker om ersättningar. Ta kontakt med ditt lokala ombud eller försäkringsansvarig för din gruppstyrelse, så hjälper de dig.