Du som kontaktombud är en viktig person i den fackliga organisationen, då du är nära medlemmarna varje dag och kan förmedla deras funderingar, tankar och önskemål till gruppstyrelsen och klubbstyrelsen och viceversa.

Som kontaktombud skall du:

 • Erbjuda medlemskap till dem som inte redan är med i IF Metall.
 • Ge råd och stöd till medlemmarna.
 • Lyssna på medlemmarna och driva deras frågor.
 • Fungera som informationskanal mellan gruppstyrelsen och arbetskamraterna.
 • Förmedla aktuell facklig information.
 • Informera dina arbetskamrater om den fackliga verksamheten i Verkstadsklubben.
 • Avrapportera vad som händer på området på kontaktombudsmöten.
 • Arbeta för ett ökat fackligt engagemang på din avdelning.
 • Vara insatt i klubbens verksamhet, arbetsplatsens kollektivavtal och lokala avtal.
 • Delta aktivt på medlemsmöten.
 • Delta på kontaktombudsträffar och i de konferenser och den utbildning som gruppstyrelsen, klubbstyrelsen, avdelningen och förbundet anordnar för dig som kontaktombud. Detta för att du skall kunna fullgöra ditt uppdrag på ett bra sätt.
 • Hjälpa medlemmar med enklare försäkringsärenden.
 • Vara solidarisk mot organisationen och dess företrädare, och respektera fattade beslut.
 • I rollen som kontaktombud har du tystnadsplikt gentemot medlemmen du företräder.