Vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Om du fyllt 40 år och blir uppsagd på grund av arbetsbrist, då har du rätt till ersättning ifrån den så kallade Avgångsbidragsförsäkringen.

När har du rätt till AGB?
Du kan ha rätt till ersättning från AGB om du

  • blir uppsagd från din tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist och den driftsmässiga förändringen i företaget leder till en varaktig minskning av personalstyrkan,
  • har fyllt 40 år när din tillsvidareanställning upphör,
  • har varit anställd minst 50 månader under en de senaste fem åren hos ett eller flera företag som varit anslutna till AGB-försäkringen. Femårsperioden räknas utifrån tillsvidareanställningens upphörande.

Du har rätt till AGB längst till och med månaden före den då du fyller 65 år.

När har du inte rätt till ersättning?
Du har inte rätt till AGB om Försäkringskassan beviljar dig hel sjukersättning (tidsbegränsad eller inte) innan din anställning upphör.
I de andra fallen har en uppmjukning av regelverket från och med den 1 januari 2007 skett genom ett nytt avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv.

AGB och pension eller motsvarande ersättning: Hittills har det funnits en bestämmelse (i paragraf 9 i AGB-villkoren) om att den som blir uppsagd och lämnar anställningen med pension eller motsvarande ersättning från företaget inte har rätt till AGB. Denna bestämmelse har parterna tagit bort, vilket gör att även den som får ersättning från företaget i form av pension eller till exempel avgångsvederlag kan få ut sitt AGB-belopp.

Om man tackar nej till återanställning: Nästa ändring gäller paragraf 10 i AGB-villkoren som hittills stadgat att man har inte rätt till AGB-belopp om man utan godtagbart skäl tackar nej till en ny anställning i företaget eller i ett annat företag i samma koncern.
Detsamma har gällt i övertagandefallen, om den uppsagde har haft rätt att låta anställningen övergå till det förvärvande företaget, men avböjt detta och därför blivit uppsagd hos den första arbetsgivaren. När LO och Svenskt Näringsliv nu har diskuterat frågan, har de kommit fram till att det kan finnas skäl att lämna AGB-ersättning i dessa situationer. Ett typexempel är om det är uppenbart att sist in, först ut regeln i LAS sannolikt kommer att leda till att man snart riskerar att bli uppsagd även från den nya anställningen.

De här fallen ska dock inte beviljas AGB automatiskt, men det nya avtalet öppnar för en prövning i AGB-nämnden. Sådana prövningar har redan genomförts och parterna har i det nya avtalet velat förtydliga nämndens praxis att det kan finnas situationer där det är orimligt att neka AGB-ersättning, trots att ersättningen skulle falla bort enligt huvudregeln.