I vårt pensionssystem ingår flera komponenter, som sammantaget ger oss vår pension när vi lämnar arbetslivet. Klicka på rubrikerna i kolumnen här till vänster för att läsa om de respektive delarna av vårt pensionssystem.

Allmänna pensionen

Den allmänna pensionen är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Förutom allmän pension har de flesta som arbetar även en tjänstepension. Många har också ett privat pensionssparande. Högsta pensionsgrundande inkomst 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar 557 250 kronor i årsinkomst 2023. Inkomstbasbeloppet för 2023 är 74 300 kronor.

Så fungerar den allmänna pensionen
Varje år avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen. Garantipension får den som haft låg eller ingen inkomst.
Om du är född mellan 1938-1953 kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension.

Om du är född 1937 och tidigare består den allmänna pensionen av tilläggspension och garantipension.För dig som har låg eller ingen inkomst finns möjlighet till ytterligare ekonomiskt stöd i form av bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd.
Om din make/maka avlider eller du som barn mister en eller båda föräldrarna kan du ha rätt till efterlevandepension.

Vem får allmän pension?
Alla som arbetat och bott i Sverige får allmän pension, som grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som till exempel arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning. Det finns också delar som inte är inkomstgrundade, som garantipension.

Hur mycket får du?
Varje år som du arbetar och betalar skatt får du nya pengar avsatta till din framtida pension. I ditt orange kuvert kan du se hur mycket du hittills har sparat in till din allmänna pension.

Det här ger pensionsrätter

  • Inkomst av arbete
  • A-kassa
  • Sjukpenning och sjuklön
  • Sjuk- och aktivitetsersättning och rehabiliteringspenning
  • Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning
  • Livränta

Du får extra pension när du studerar med studiemedel, gör plikttjänst eller har små barn.
Detta räknas ut automatiskt.