Gemensam 50/50 lösning för ledighet under två av stoppdagarna i VCT

Med anledning av företagets information tidigare under dagen behöver vi göra ett litet förtydligande gällande vår överenskommelse angående stoppdagarna under vecka 36 och 37.

Vi befinner oss i en osäker period med en materialbrist som förhindrar att företaget kan producera bilar. Då vi i dagsläget inte kan se hur stor påverkan dessa materialbrister kommer att få för vår produktion under hösten kan det för vissa individer, i synnerhet för nattskiftet som har relativt lite inarbetning i tidbankerna jämfört med övriga skift, ställa till bekymmer om man vill vara hemma och timmarna inte räcker till.

­– Från verkstadsklubbens sida har vi tydligt påpekat att ledningen har ett ansvar att se till så produktionspersonalen har sysselsättning, säger klubbens ordförande, Glenn Bergström.

– Men många väljer trots allt att ta ledigt med inarbetade timmar ur sin egen tidbank eller sparade semesterdagar. Det är fullt förståeligt med tanke på all övertid och den avkortade semesterperioden.

– Därför har vi haft en dialog med VCT ledning i hopp om att gemensamt avlasta medlemmarnas tidbanker om vi behöver planera in fler stoppdagar under hösten.

Fördelaren-Extra 210902 för utskrift

Överenskommelse om betald ledighet och att kunna ta mer ledighet

– Vi har efter ett antal överläggningar med företagsledningen kommit överens om en tillfällig 50/50 lösning där vi som kollektiv lägger ut årets sista klämdag, måndagen vecka 36 och i gengäld lägger företaget ut en betald ledig dag fredag vecka 37.

Alla skift har en viss inarbetning som sedan individerna själva förfogar över. Men det tar lång tid att bygga upp en tidbank och det går relativt snabbt att tömma om stoppen varar i flera dagar. Nattskiftet har minst inarbetning och får svårare att hänga med när timmarna tryter.

– Vi har även öppnat upp för möjligheten att ligga upp till 25 timmar minus i den individuella tidbanken om man önskar vara ledig och saknar timmar.

Det är däremot viktigt att påpeka, att detta är helt upp till individen att bestämma, inte produktionen. De som väljer att ta ledigt bekostar den själv ur egen tidbank, detta sker i samråd med sin chef. Alla som däremot kommer till jobbet ska beredas arbete.

– Det är ett osäkert läge just nu, och finns nog anledning att fortsätta föra en dialog kring hur vi ska hantera produktionsbortfall i framtiden, menar Glenn.