Uppdaterad:
Q&A om permittering och Covid-19

Vad innebär permittering och hur påverkar det oss IF Metallare på Volvo Cars?
Här kommer några frågor och svar.
Uppdaterade frågor är markerat med en *

Lön, tillägg och procentavdrag

Procentavdrag är det inräknad OB och alla tillägg?
Svar: Ja, procentsatsen dras på grundlön och fasta tillägg.

Vilka tillägg ska räknas som fasta?
Svar: OB, KV-tillägg, VCT-tillägg, VCCS-tillägg

Får man fortsatt sina ATK timmar insatta?
Svar: Ja

Kommer min semesterersättning påverkas?
Svar: Nej

Vid sjukdom

Vad händer om jag blir sjuk eller något annat inträffar när vi är permitterade?
svar: Vid sjukdom eller annan allvarlig händelse under permitteringen skall vakten informeras, på telefon 031- 59 33 00

Vem betraktar vi som konstaterat smittad, respektive misstänkt smittad?
Svar: Konstaterad smittad är den som är testad positiv för Corona. Misstänkt smittad är den som uppvisar influensa liknande symptom och det finns starka skäl att anta smittan kan vara Corona, oavsett var man har varit.

Vad är influensaliknande symptom?
Svar: Feber och hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk. 

I de fall då en frisk medarbetare meddelar att man varit i kontakt med en person som är konstaterad smittad av Coronaviruset ska följande frågor ställas innan man ringer till H&S:

– När var de i kontakt med den smittade?
– Hur länge var man i kontakt?
– Hur skedde kontakten? T.ex. var man inomhus eller utomhus? Vad gjorde man när man träffades?

Vad innebär nära kontakt?
Svar: Att sitta nära (inom 1 meter) någon som uppvisar influensaliknande symptom under en längre period. Att bara gå förbi någon räknas inte som nära kontakt. 

Hur hanteras de som är hemma sjukskrivna och som tillfrisknar under stoppet?
Svar: De övergår i permittering så fort de är friskanmälda.
Friskanmälan sker till vakten på telefonnummer 031 – 59 33 00

Kommer Feelgood att ha öppet?
Svar: Ja, Feelgood bibehåller ordinarie öppettider tills vidare. Inbokade tider gäller.

Hur hanterar vi medarbetare som har t ex allergier eller kronisk hosta?
Svar: Medarbetare som visar symtom skall vara hemma och kontakta sjukvården för vidare bedömning. Beroende på sjukvårdens bedömning kan medarbetaren få tillstånd att fortsätta jobba.

Läkarintyg

*Vad gäller för förstadagsintyg?
Svar: Kravet på läkarintyg är tillfälligt borttaget för dag 8-21, detta gäller även medarbetare som har krav på läkarintyg från första sjukdomsdagen.

Ledigheter och tjänstledighet

Vad gäller för lagstadgade ledigheter?
Svar: Vi är överens om följande regelverk: Avbryter man sina studier i förtid har man rätt att gå tillbaka till arbetet efter att chef meddelats.
Följande varseltider gäller: Två veckor om ledigheten varat mer än en arbetsvecka och mindre än ett år, en månad om ledigheten varat minst ett år. Chef kan senarelägga begärd ledighet upp till sex månader efter ansökningsdatum om den skapar hinder för utförande av arbetet.
Tänkbara hinder kan till exempel vara: personalbrist, hög arbetsbelastning, ersättarfrågan olöst, flera sökande från samma arbetsområde.

Medarbetare som vill vara föräldraledig måste anmäla sin ledighet. Det behöver göras två månader före ledighetens början.
Om ledigheten var tänkt att pågå mindre än en månad kan medarbetaren återgå till arbetet direkt.  Om ledighet var tänkt att pågå mer än en månad kan arbetsgivaren skjuta på återgången i maximalt en månad från det att medarbetaren berättade om den tänkta återgången.

Hur hanteras ledighetsveckor under permittering
Svar: Av tekniska skäl ska ledighetsveckor kodas med kod 78 ”Arbetsbrist/permittering” de dagar då permittering är utlagd och vi inte kör produktion. Förväntad arbetstid tas bort ur Tidinfo precis som vanligt vid ledighetsvecka under normal produktion. Efter kvartal 2 kommer avstämning och justering genomföras.

* Hur är det med planerad och beviljad semester och kompledighet?
Svar: Fack och företag är överens om att överenskommen ledighet ligger fast, men om medarbetare vill ändra sin ledighet ska du som chef göra ändringen enligt önskemål.

Övriga frågor

Varför behöver vissa avdelningar/medarbetare jobba, när andra är permitterade?
Svar: Permittering är inte detsamma som ledighet. Permitteringsavtalet syftar till att undvika varsel om uppsägning. Vissa jobb kommer behöva utföras under tiden andra är permitterade.

Kan man avsluta sin förmånsbil/beställning med hänvisning till korttidspermitteringen?
Svar: Nej, leasingkontrakt och ordinarie regelverk gäller även under permitteringstiden.

Vad är policyn för medarbetare som tillhör riskgrupp?  
Svar: Vi skall som företag vara tillmötesgående med avseende på egen ledighet alternativt sjukskrivning i dessa fall. Detta gäller även om medarbetaren är symptomfri. 

Vilka är riskgrupperna?
Svar: Socialstyrelsen utkom igår 21 april med en lista på identifiering av riskgrupper. Den kan du hitta här

*Kommer det bli några varsel nu?
Svar: Åtgärderna som beslutats avseende reducerade produktionsvolymer, reducerad arbetstid och lönekostnader är för att undvika varsel. Det lagda varslet på 1300 tjänstemän i vecka 18 påverkar inte produktionspersonal. Vissa tjänstemän inom VCT kan dock komma att bli föremål för matchning inom Volvo Cars i Göteborg.

* Hur blir det med feriearbete/sommarjobbare i år?
Svar: Vi ska inte erbjuda eller utlova någon att arbeta i sommar, detta gäller även elever på GTG.